Logo

Logo

Uređenje fasade

Uređenje fasade

Uređenje fasade1

Uređenje fasade1

Uređenje fasade2

Uređenje fasade2

rego stan

za održavanje i upravljanje stambenim zgradama

Sanacija krovišta Side Košutić 12

Svrha natječaja je odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji krovišta. Natječaj se provodi temeljem odluke upravitelja stambene zgrade i suvlasnika stambene zgrade. Zamjena starog pokrova eternit ploča sa trapeznim limenim pokrovom
Sanacija krovišta Side Košutić 12

1. UVOD

Svrha natječaja je odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji krovišta stambene zdrade Side Košutić 12, Zagreb. Trenutni pokrov eternit ploče treba zamjeniti limenim pokrovom.

Natječaj se provodi temeljem odluke upravitelja stambene zgrade i suvlasnika stambene zgrade.

Postupak natječaja provest će povjerenstvo koje je imenovao Direktor društva.

Ponuditelji su dužni ponudu izraditi i dostaviti u skladu sa ovim uvjetima. Nema vantroškovničkih radova.

2. NARUČITELJ

Naručitelj su suvlasnici predmetne zgrade zastupani po upravitelju Rego-stan d.o.o ( u daljnjem tekstu Naručitelj ),

Zagreb, Vrbani 16, OIB: 24612272845, telefon 01/3698 886, telefaks 01/3698 887, e- pošta: upravitelj@rego-stan.hr

3. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je izbor najpovoljnijeg ponuditelja za radove sanacije krovišta stambene zgrade Side Košutić 12, Zagreb.

4. JEZIK PONUDE

Ponuda se dostavlja na hrvatskom jeziku

5. ELEMENTI PONUDE

Jamstveni rok za predmetne radove iznosi min. 10 godina

Rok izvođenja je: 60 radnih dana

Rok važenja ponude je : 01. rujan 2018. godine

6. UVJETI PLAĆANJA

Plaćanje se vrši po privremenim situacijama i okončanoj situaciji.

Sredstva su osigurana unutar programa upravljanja stambenom zgradom.

7. UPUTE ZA PONUDU

Pravo prijave na natječaj ostvaruju svi izvoditelji koji u zadanom roku ispune uvjete natječaja.

8. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU

Ponuditelji moraju dostaviti slijedeće:

1. obrazac Ponuda ( ispunjen, potpisan i ovjeren) potpisan i ovjeren od strane predstavnika suvlasnika da je ponuditelj bio na pregledu objekta prije davanja ponude.

2. izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja ( potpisana i ovjerena ),

3. troškovnik u pisanom obliku ( ispunjen prema napucima u troškovniku i ovjeren),

4. dokaz o uplati troškova predmetnog natječaja,

5. dokaz o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar, kojim se dokazuje da je ponuditelj ovlašten obavljati poslove koji su predmet natječaja, prije potpisa ugovora o izvođenju radova ako je ponuditelj izabran kao najpovoljniji izvođač

6. dokaz financijske sposobnosti ( BON 1 i BON 2 ),kojim se dokazuje da je ponuditelj financijski sposoban, te stoga u mogućnosti bez smetnji obavljati poslove koji su predmet natječaja

Traženim dokazom gospodarski subjekt dokazuje da njegov glavni račun nije bio u blokadi duže od 30 dana, u prethodnih 6 ( šest ) mjeseci, prije potpisa ugovora o izvođenju radova ako je ponuditelj izabran kao najpovoljniji izvođač

7. dokaz o ispunjavanju financijskih obveza ( potvrda o plaćenim porezima i doprinosima), kojim se dokazuje da je ponuditelj do dana podnošenja ponude ispunio sve dospjele financijske obveze, odnosno platio dospjele poreze i doprinose, te je stoga u mogućnosti bez smetnji obavljati poslove koji su predmet natječaja, prije potpisa ugovora o izvođenju radova ako je ponuditelj izabran kao najpovoljniji izvođač

8. dokaz o opremljenosti ( popis mehanizacije, opreme i strojeva), kojim se dokazuje da ponuditelj raspolaže tehničkim sredstvima potrebnim za obavljanje poslova koji su predmet natječaja, dokaz o radnoj sposobnosti ( popis i kvalifikacijska struktura uposlenih, osposobljenost uposlenih za određene vrste poslova), kojim se dokazuje da ponuditelj raspolaže ljudskim resursima potrebnim za obavljanje poslova koji su predmet natječaja,

9. dokaz da direktor ili druga odgovorna osoba nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv gospodarstva, ili da se protiv nje ne vodi sudski postupak, prije potpisa ugovora o izvođenju radova ako je ponuditelj izabran kao najpovoljniji izvođač

10. izjava da će izvoditelj najmanje 60% radova izvesti vlastitom radnom snagom i mehanizacijom,

11. potvrda o uspješno obavljenim poslovima koji su predmet natječaja izdana od strane najmanje 3 ( tri ) investitora.

Dokazi se podnose u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dokazi iz točaka 6, 7, 9 ne smiju biti stariji od 30 dana prilikom potpisivanja ugovora.

Troškovnik se može podići, uz dokaz o plaćanju troškova natječaja u iznosu od = 100,00 kn ( bez PDV-a) kn, IBAN HR9724840081100603574, sa opisom plaćanja: uplata za troškovnik Side Košutić 12

9. KRITERIJ ZA ODABIR

Najpovoljnija ponuda koja je ispunila sve uvjete iz natječaja

10. NAČIN IZRADE,OBLIK I SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora biti sukladna dokumentaciji za nadmetanje. Dozvoljeno je davanje alternativnih ponuda.

Ponuditelji predaju troškovnik popunjen ( tiskan) neizbrisivom tintom na izvornoj dokumentaciji s označenim rednim brojem potrebnih priloga, prema redosljedu navedenom u dokumentaciji za nadmetanje:

obrazac ponude

troškovnik

dokumentaciju za utvrđivanje sposobnosti

potrebno je uvezati u cjelinu,te sve označiti rednim brojevima stranica.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na koju se upisuje adresa naručitelja s naznakom:

“Natječaj za ustupanje radova na sanaciji krovišta stambene zgrade side Košutić 12 – ne otvarati “

11. DATUM,VRIJEME I MJESTO PODNOŠENJA PONUDA

Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu. Ponude se dostavljaju preporučeno na adresu: Rego-stan d.o.o. Vrbani 16 , 10 000 Zagreb, ili se predaju neposredno u uruđbeni zapisnik na navedenoj adresi.

Krajnji rok za dostavu ponude je 01. kolovoz 2018 godine do 12:00 sati

12. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda provodi povjerenstvo na zatvorenoj sjednici.Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

13. OCJENJIVANJE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Sukladno uvjetima natječaja . Povjerenstvo će ocjeniti sposobnost ponuditelja na temelju dostavljene

dokumentacije iz ponude. Povjerenstvo neće razmatrati ponude ponuditelja koji nisu dostavili

vjerodostojne dokaze u dokumentaciji za nadmetanje.

14.UTVRĐIVANJE PRIHVATLJIVOSTI PONUDE

Povjerenstvo će smatrati prihvatljivom onu ponudu koja u potpunosti udovoljava dokumentaciji za

nadmetanje, odnosno onu koja sadrži manje pogreške i previde koji bitno ne mijenjaju ponudu.

15. PONIŠTENJE NATJEČAJA

Natječaj će se poništiti u slijedećim slučajevima:

Ukoliko nisu pristigle najmanje dvije ponude ponuditelja koji u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja,

ako je najniža ponuda veća od 25% i više od procijenjene vrijednosti radova,

ako je najniža ponuda niža 25 % i više od procijenjene vrijednosti radova,

ukoliko suvlasnici ne osiguraju sredstva potrebna za izvođenje radova do isteka roka važenja odabrane ponude

Povjerenstvo će odluku o poništenju natječaja objaviti na stranici https: //www.rego-stan.hr

16. OBAVIJEST PONUDITELJIMA

Povjerenstvo će obavijest o provedenom natječaju objaviti na web stranici www.rego-stan.hr.

Naručitelj ne nosi nikakove posljedice ukoliko postupak natječaja ne završi zaključenjem ugovora o

građenju, te ponuditelju nije dužan nadoknaditi nikakove troškove.

Ponuditelji nemaju pravo na žalbu.