Slika slidera nova test 1

Slika slidera nova test 1

Slika slidera nova test 2

Slika slidera nova test 2

rego stan

za održavanje i upravljanje stambenim zgradama

Upravljanje stambenim zgradama

Rego- stan d.o.o je treća privatna tvrtka registrirana za upravljanje u RH , sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Nakon 22 godina poslovanja nadamo se da ćete prepoznati naše iskustvo u održavanju stambenih zgrada.
Upravljanje stambenim zgradama

Rego-stan d.o.o je tvrtka čija je osnovna djelatnost upravljanje i održavanje stambeno-poslovnih objekata.

Rego- stan d.o.o je tvrtka koja je kao treća privatna tvrtka registrirana za upravljanje u RH , sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima , te više od deset godina uspješno djeluje na upravljanju i održavanju stambeno- poslovnih objekata

Otvoreni smo za zajednički dogovor o svim problemima na objektu.

ZAŠTO ODABRATI REGO-STAN KAO UPRAVITELJA ?

Zbog više razloga :

stručni pregled zgrade i izrada fotodokumentacije
izrada godišnjeg plana upravljanja
izrada troškovnika i stručni nadzor nad izvođenjem radova
dežurstvo za hitne intervencije 0-24
stručno osoblje
praćenje, te usklađivanje uređaja zgrade sa aktualnim zakonskim propisima
hitni popravci, te mogućnost njihovog financiranja
stručna pomoć pri sklapanju međuvlasničkog ugovora
pravna služba za stručne savjete
praćenje naplate pričuve, te zastupanje suvlasnika pred sudovima i drugim tijelima vlasti
usluge etažiranja, odnosno povezivanje knjige položenih ugovora sa glavnom knjigom
izrada godišnjeg plana održavanja
osiguranje zgrade
knjigovodstvo zgrade
poslovi redovnog i izvarednog održavanja

Izrada godišnjeg plana održavanja

Krajem svake godine izrađuju se godišnji planovi održavanja za neredno razdoblje. Predstavnike suvlasnika savjetujemo da sastave plan aktivnosti i njihove prioritete provođenja, pogotovo kada su u pitanju vanjski složeniji radovi koji su uvjetovani vremenom, u dogovoru sa ostalim suvlasnicima zgrade koji ravnopravno sudjeluju u prijedlozima. Razlog tome su potrebne radnje koje treba izvršiti prije početka radova. Izrada troškovnika, osiguranje financijskih sredstava, izbor izvođača, priprema ugovora i niz drugih radnji potrebuje određeno vremensko razdoblje. Zato je potrebno izraditi godišnji plan i usvojiti ga od strane suvlasnika.
Kvalitetna priprema je polovica posla, stoga treba početi planirati još danas.

Pravna služba

Koristeći sve mogućnosti Ovršnog zakona, posebnu pozornost posvećujemo naplati pričuve putem utuženja i to od provjere osobnih podataka dužnika do podataka o nekretnini. Postotak plaćanja iznosi više od 95% u zgradama koje su pod našom upravom. Razlog tome je redovno slanje opomena (kako bi se izbjegla višemjesečna neplaćanja), te redovno slanje naplate potraživanja Javnim bilježnicima, kako bi zaštitili interese ostalih suvlasnika. Za to je razvijen i posebni program praćenja naplate te poslova vezanih oko ove problematike u održavanju stambenih zgrada. Surađujemo sa više odvjetničkih ureda, radi pružanja informacija koje se odnose na upravljanje stambenim zgradama, te sa svima poslujemo duže od 10 godina.

Novouseljene zgrade

Prvo korak unutar spomenutih zakonskih obveza je izbor upravitelja koji bi, prema ugovoru o upravljanju, preuzeo poslove upravljanja i održavanja zgrade.

Sklapanje ugovora Vam omogućuje:

· hitne intervencije od 0-24 sata, 365 dana godišnje

· stručni pregled zgrade i uređaja na zgradi i održavanje istih

· rješavanje problema vezanih za normalno funkcioniranje zgrade kao i pravovremeno održavanje uređaja

· prikupljanje sredstava te uvid u rashode istih (i na internet-u)

· pravna pomoć prema invenstitoru zgrade te pravovremeno otklanjanje reklamacija na zajedničkim dijelovima zgrade

· pravna pomoć u sklapanju međuvlasničkog ugovora i ugovora o upravljanju

Stručni nadzor

Pri izvođenju većih radova osiguravamo stručni nadzor nad izvršenim radovima.

Nadzor je poteban iz više razloga, ukratko ćemo navesti radi kontrole radova, ugrađenog materijala i kvalitete izrade. Možemo osigurati stručni nadzor iz svih građevinskih djelatnosti, kako bi zaštitili suvlasnike od eventualnih loših izvedbi ili nekvalitetnih sanacija. Ujedno i nadzorni inžinjeri odgovorni su za same izvedene radove.

Mogućnost uvida u završne račune

Na internet straniciwww.rego-stan.hr možete naći financijsko stanje Vaše zgrade, kao i promete po računu ,bilancu naplate te godišnji program održavanja. Svaki suvlasnik preko svog predstavnika može dobiti zaporku za učitavanje navedenih informacija. Na taj način željeli smo svima omogućiti uvid u financijsko stanje zgrade (troškove, prihode, planiranje radova) iz njihovog doma u svakom trenutku. Transparentni prikaz gradi povjerenje između suvlasnika i upravitelja, te pomaže u gradnji spoznaje da je upravitelj onaj koji štiti interese većine suvlasnika, i radi po načelu “dobrog gospodara”. Moguće je i slanje osobnih kartica putem e-mail-a, te usklađivanje kartica i na taj način, čime se štedi vrijeme svakog suvlasnika, i izbijegava nepotrebna čekanja, dolasci i nepotrebni troškovi.

Stambene zgrade mogu naručiti i virtualnu oglasnu ploču, preko koje će imati uvid u dokumentaciju, dogovore oko radova, dostupnost željenih dokumenata, dokument manager, prijava kvara, razgovori među suvlasnicima ...

Kreditiranje stambenih zgrada

Ulaganja u pričuvu su obično dostatna, međutim pojavi se potreba za nepredviđenim ulaganjima kao što su popravci krovišta, dizala ili neki drugi nužni popravci,te je potrebno potraži izlaz u kreditima.

Budući da otvaramo račune u najpovoljnijim komercijalnim bankama, tako smo i preko istih banke osigurali liniju kreditiranja po posebnim uvjetima za stambene zgrade. Uvjeti kreditiranja obrađuju se prema pojedinim zahtjevima i pronalaze se najpovoljnija riješenja za stambene zgrade.

Trenutno prema našim istraživanja najbolje uvijete daje Kent banka d.d., u bilo kojoj banci štedni ulozi osigurani su do 750.000,00 kn

Odgovorno gospodarenje sredstvima pričuve

Program upravljanja zgradom potrebno je realno napraviti, saslušati želje suvlasnika za poboljšicama, odrediti prioritete održavanja ( npr., uvrstiti u program održavanje dizala te procjenu stanja istog, utvrditi visinu sredstava potrebnih ili koja će biti potrebna za razne sanacije (terase, izmjene ventila, ravni ili kosi krovovi... ), uložiti određeno vrijeme oko definiranja svih radova koje je potrebno obaviti u tom ili dužem razdoblju u suradnji sa suvlasnicima. Budući da je to normalni slijed radova koji prolazimo sa zgradamo pod našim održavanjem, gotovo je nemoguće iznijeti sve prijedloge oko održavanja zgrade, te ukoliko se odlučite za sklapanje Ugovora sa našom tvrtkom u suradnji s našim stručnim osobljem rado ćemo orgarnizirati održavanje Vaše zgrade.

Kućni red

Kako bi se omogućilo što bolje funkcioniranje i stanovanje u zgradama, posebice onima s velikim brojem stanova (a nerijetko i različitim životnim navikama suvlasnika) potrebno je precizno definirat određena prava i obveze. Upravo zato sve zgrade moraju imati kućni red.

Budući se većina važnijih pitanja ne razlikuje od zgrade do zgrade, izradili smo osnovni predložak Kućnog reda, uz napomenu da ga u pojedinim slučajevima i prema međusobnom dogovoru suvlasnici mogu mijenjati, odnosno prilagoditi svojim potrebama.

Protupožarna zaštita

Temeljem Zakona o zaštiti od požara ( NN 92/10) ,) svaka zgrada koja ima opremu, dužna je izvršiti ispitivanje i zamijenu dotrajalih elemenata u stabilnom sustavu za gašenje požara (hidrantska mreža) . Ispitivanje treba izvršiti ovlaštena tvrtka. Isto tako, temeljem Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94) i Pravilnika o izmijenama i dopunama Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata ( NN 130/07) potrebno je izvršiti popunu nedostajućih aparata.

Pregledi zgrada obavljaju se redovno i o stanju PP opreme izvjesti se predstavnik suvlasnika, a upravitelj poduzima odgovarajuće mjere za usklađivanje stanja sa zakonskim obvezama.

Pričuva

Jedan od najvažnijih uvjeta za nesmetano funkcioniranje zgrada je redovno uplaćivanje doprinosa u zajedničku pričuvu. To znači da upravo ispunjavanjem te obveze, koja je definirana Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96), suvlasnici omogućuju redovno održavanje zgrade, a time i poboljšanje kvalitete življenja u njoj. Kako je riječ o zajedničkim sredstvima, suvlasnici sami odlučuju o visini tog iznosa kao i o načinu korištenja, a takve odluke donose temeljem natpolovične suglasnosti, gledano prema postotku suvlasničkog udjela, a na osnovu godišnjeg plana održavanja. Iz tih sredstava financiraju se sve obveze stambene zgrade prema davateljima usluga (servisi, popravci, poboljšice, ostali troškovi za potrebe i korist stambene zgrade)

Ušteda toplinske energije

Temeljem članka 16. Zakona o gradnji (NN 175/03 i 100/04) Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva, dana 07.06.2005. godine, donijelo je „Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama“ (NN 79/05).

Praktična primjena ovog Pravilnika krenula je od 01.07.2006. godine.

Spomenuti tehnički propis, između ostalog, propisuje potrebne tehničke zahtjeve za:

– uštedu toplinske energije i toplinske zaštite koje treba ispuniti prilikom projektiranja novih zgrada, kao i kod projektiranja rekonstrukcija i adaptacija postojećih zgrada koje se griju na unutarnju temperaturu višu od 12 oC,

– sadržaj projekta zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu,

– iskaznicu potrebne topline za grijanje zgrade,

– održavanje zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu

Novi pravilnik o sigurnosti dizala

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br.20/10) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, uz suglasnost ministrice zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donio je Pravilnik o sigurnosti dizala (NN br. 58/10) koji je stupio na snagu 19. svibnja 2010. godine.

Prema pravilniku potrebno je uskladiti dizala, radi sigurnosti suvlasnika pri korištenju istog, dizalo je potrebno redovno servisitati i pregledavati, na mjesečnoj bazi, te jednom godišnje od strane institucije koja ima potrebna ovlašenja. Upravitelj se brine kako bi vaša oprema bila sukladna zakonskim odredbama, te predlaže zakonom predviđene poboljšice.

Naslovnica