Čestitka Božić 2

Čestitka Božić 2

Logo

Logo

rego stan

za održavanje i upravljanje stambenim zgradama

Zajednička pričuva

Zajednička pričuva višestambenih zgrada

Zajednička pričuva

Članak 90.  (ZOV-a)

(1) Zajednička pričuva iz članka 85. stavka 2. ovoga Zakona je namjenski vezana zajednička imovina svih koji su suvlasnici nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova.

(2) Zajedničku pričuvu tvore novčani doprinosi koje su suvlasnici uplatili na temelju odluke donesene većinom suvlasničkih dijelova, odnosno odluke koju je na zahtjev nekoga suvlasnika donio sud s obzirom na predvidive troškove i uzimajući u obzir imovinsko stanje svih suvlasnika.

(3) Zajedničkom pričuvom upravljaju suvlasnici, odnosno upravitelj nekretnine kao imovinom odvojenom od imovine bilo kojega suvlasnika, uloženom na način da donosi plodove.

(4) Dopuštena su samo ona plaćanja iz pričuve koja su učinjena radi plaćanja troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine ili otplatu zajma uzetoga za pokriće tih troškova; ovrhu je dopušteno provoditi na zajedničkoj pričuvi samo radi podmirenja tih tražbina.

(5) Upravitelj kojem je završila uprava dužan je bez odgađanja položiti račun o pričuvi i ostatak predati novom upravitelju; razriješi li sud upravitelja, naložit će mu da u roku od četrnaest dana pod prijetnjom ovrhe preda utvrđeni ostatak novom upravitelju.

(6) Suvlasnik koji je otuđio svoj suvlasnički dio nekretnine nema pravo zahtijevati povrat svoga doprinosa u zajedničku pričuvu, nego taj ostaje i dalje u njoj kao doprinos toga suvlasničkoga dijela.

Članak 2. Uredbe o održavanju zgrada opisuje svrhu zajedničke pričuve. Vidljivo je da pričuva ne može služiti za održavanje posebnih dijelova (stanova ili drugih prostora u vlasništvu građana  ili drugih pravnih osoba). 

Sredstva zajedničke pričuve suvlasnici zgrade koriste prema godišnjem odnosno višegodišnjem programu osobito za pokriće troškova:

- redovitog održavanja i poboljšavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

- hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

- nužnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

- osiguranja zgrade kod osiguravajućeg društva,

- zamjene postojećih i ugradnje novih zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

- otplate zajma za financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade,

- poslovanja upravitelja zgrade.

Sredstva zajedničke pričuve suvlasnici su dužni uplaćivati na poseban račun koji će u tu svrhu otvoriti svi zajedno ili osobe koje suvlasnici ovlaste.

Upravitelj raspolaže sredstvima zajedničke pričuve, pod uvjetima i u granicama utvrđenim ugovorom kojeg upravitelj sklapa sa suvlasnicima

Članak 4. navodi koji su to konkretni elementi, uz napomenu da suvlasnici mogu odlučiti i drugačije

Sredstva zajedničke pričuve koriste se za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade u graditeljskom i funkcionalnom stanju i to:

- ličenje i bojenje zidova, stropova, vanjske i unutarnje stolarije i tapetarski radovi,

- ličenje bravarije, radijatora, drugih grijaćih tijela i drugih odgovarajućih elemenata u zgradi,

- premazivanje zidova i stropova vapnom,

- premazivanje dimnjaka,

- zamjena pokrova

- keramičarski i drugi radovi na završnim oblogama podova i zidova,

- zamjena podnih obloga i premazivanje podova,

- popravak pročelja,

- zamjena i popravak stolarije uključujući i elemente zaštite od vanjskih utjecaja (kapci, žaluzine, grilje i sl.),

- popravak pokrova i ravnog krova,

- održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena žarulja, prekidača, utičnica, zvonca, svjetiljki, internog govornog uređaja i sl.) kao i održavanje vanjske rasvjete koja pripada zgradi,

- zamjena i popravak brava i drugih elemenata koji pripadaju zgradi,

- održavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu koji pripadaju zgradi (ograde, sprave za igru djece, okviri za čišćenje tepiha, klupe i sl.),

- redoviti servisi na uređajima za grijanje i pripremu tople vode (kotlovnica i toplinska podstanica i dr.),

- redoviti servisi dizala,

- redoviti servisi protupožarne instalacije i protupožarnih aparata u zgradi,

- redoviti servisi agregata za rasvjetu, hidroforskih postrojenja i prepumpnih stanica za otpadnu vodu i pumpnih stanica za vodu,

- redoviti servisi na antenskim uređajima, uređajima za prijam televizijskog programa uključujući i uređaje za kabelsku i satelitsku TV,

- redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina i dr.

- redoviti servisi ostalih aparata i uređaja u zgradi prema naputku proizvođača,

- čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjačarske usluge),

- dezinsekcija i deratizacija zajedničkih prostora zgrade i posebnih dijelova zgrade kada se obavlja u cijeloj zgradi u cilju trajnog otklanjanja štetočina i gamadi,

- čišćenje kanala za smeće,

- čišćenje septičkih jama,

- čišćenje odvodnih rešetaka, vodovodnih grla i oluka.

Iako se ne radi o zabrinjavajućem udjelu neplatiša pričuve, bitno je napomenuti da se mnogi neplatiše prevare u svojoj procjeni da im nitko ništa ne može. Tako postoji niz slučajeva gdje je suvlasnik uz redovni iznos duga morao podmiriti zatezne kamate i redovne troškove postupka.

Najmanji broj slučajeva neplaćanja pričuve dolazi zbog nemogućnosti iz socijalnih razloga.

Iako mnogi neplatiše nastoje dati opravdanje, nikako ne smijemo preći preko činjenice da ostali suvlasnici vlastitim sredstvima održavaju i njima siguran krov nad glavom. 

Naslovnica